[Intro]    [Podstawy]    [DIP-DOS]    [Programy]    [Formaty]    [Komunikaty]    [Hardware]    [Tipsy]    [Pliki]    [Linki]    [Lista]    [Kontakt]


DIP-DOS

1. WPROWADZENIE
2. UŻYTKOWANIE KART PAMIĘCI
3. ZNAKI GRUPOWE
4. KATALOGI
    4.1 Katalog bieżący
5. ŚCIEŻKI
6. KLAWISZE FUNKCYJNE
7. INNE ZNAKI KONTROLNE
8. POLECENIA SYSTEMU DOS I TRYBU WSADOWEGO
9. POLECENIA TRYBU WSADOWEGO
10. POLECENIA DOS
    10.1 APP
    10.2 BREAK
    10.3 CD
    10.4 CHKDSK
    10.5 CLS
    10.6 COPY
    10.7 DATE
    10.8 DEL
    10.9 DIR
    10.10 DO
    10.11 ECHO
    10.12 ERRORLEVEL
    10.13 EXIST
    10.14 FDISK
    10.15 FOR
    10.16 FORMAT
    10.17 GOTO
    10.18 HELP
    10.19 IF
    10.20 LABEL
    10.21 MD
    10.22 OFF
    10.23 PATH
    10.24 PAUSE
    10.25 PROMPT
    10.26 RD
    10.27 REM
    10.28 REN
    10.29 RUN
    10.30 SET
    10.31 SHIFT
    10.32 TIME
    10.33 TYPE
    10.34 VER
    10.35 VERIFY
    10.36 VOL
11. URZĄDZENIA (DEVICES)
12. PLIKI WSADOWE
    12.1 IF, NOT i EXIST
    12.2 PAUSE
    12.3 Zmienne parametry plików wsadowych
    12.3.1 SHIFT
    12.3.2 ECHO i @ECHO
    12.3.3 REM
    12.3.4 ERRORLEVEL
    12.4 Użycie zmiennych środowiska
    12.5 Wywołanie pliku wsadowego z wnętrza innego pliku
13. PRZEŁĄCZANIE WYJŚCIA DLA POLECEŃ
    13.1 Przełączanie wyjścia do plików
    13.2 Przełączanie wyjścia do urządzeń
14. PRZEŁĄCZANIE WEJŚCIA DLA POLECEŃ
WPROWADZENIE

System operacyjny to nadrzędny program, który kontroluje prace komputera. System operacyjny (DOS) zapewnia współpracę pomiędzy elementami komputera (ekran, klawiatura itd.) a programami użytkownika. System operacyjny DOS, w który wyposażony jest Portfolio , jest bardzo podobny do systemu MS-DOS na komputery PC XT/AT.
Uwaga techniczna: W systemie operacyjnym MS-DOS lub PC- DOS występują polecenia zewnętrzne i wewnętrzne. DOS Portfolio nie ma poleceń zewnętrznych. Wszystkie polecenia opisane poniżej są poleceniami wewnętrznymi.

UŻYTKOWANIE KART pamięci (RAM-KART)

Karty pamięci służące do przechowywania danych są używane przez Portfolio tak samo, jak dyskietki przez komputery PC. RAM-karty mogą mieć pojemność do 128 KB danych i mogą być przenoszone, formatowane, zabezpieczane przed zapisem i wykorzystywane tak samo, jak normalne dyskietki. Kieszenie, do których wkładane są karty pamięci nazywają się sterownikami RAM-kart.
Karty pamięci i sterowniki RAM-kart nie maja ruchomych części, są wytrzymałe, bardzo małe i poręczne. Każda RAM- karta ma swój własny pokrowiec.
Przed pierwszym użyciem karta pamięci musi być sformatowana podobnie jak dyskietka. Szczegóły tej operacji można znaleźć w opisie polecenia Format.

ZNAKI GRUPOWE

W czasie poszukiwania plików czasami chcemy, aby komputer wprowadził na ekran wszystkie pliki o tej samej nazwie np. SALES lecz o dowolnym rozszerzeniu. Problem ten rozwiązują tzw. znaki grupowe (zwane też czasami znakami specjalnymi) * - gwiazdka oraz ? - znak zapytania.
Znaki te są rożnie interpretowane przez DOS. Znak * może zastępować dowolny ciąg znaków. Na przykład, aby wylistować na ekranie wszystkie nazwy plików o rozszerzeniu .WKS należy użyć polecenia:
  dir*wks [RTN]
Polecenie to mówi: wylistuj wszystkie pliki o rozszerzeniu .WKS i dowolnej nazwie.
Aby wylistować nazwy wszystkich plików zaczynających się ciągiem znaków SALES i mających jakiekolwiek dalsze trzy znaki nazwy i jakikolwiek rozszerzenie wystarczy napisać:
  dirsales*.*[RTN]
Drugi znak grupowy ? zastępuje dowolny jeden znak na pozycji, w której występuje. Na przykład, aby wylistować nazwy wszystkich plików, które maja nazwę o długości sześciu znaków, z których pięć ostatnich to SALES i rozszerzeniu .WKS należy napisać:
  dir?sales.wks [RTN]
Powyższe polecenie może wyprowadzić na ekran np. następujące nazwy plików:
  1SALES.WKS
  ASALES.WKS
  BSALES.WKS
  CSALES.WKS

KATALOGI

Pierwsze włączenie Portfolio powoduje utworzenie na dysku C: katalogu o nazwie \SYSTEM. W katalogu tym jest zapisywany plik PERMDATA.DAT. Katalog \SYSTEM jest jedynym katalogiem automatycznie tworzonym przez Portfolio.
Dane przechowywane na dowolnym dysku mogą być zorganizowane w wielopoziomowa strukturę katalogów.
Ze względu na strukturę katalogów każde polecenie systemu DOS dotyczące plików musi podawać nazwę katalogu, w którym znajduje się plik. Na przykład, aby wylistować nazwy plików w katalogu DOM, który sam znajduje się w katalogu LISTY należy napisać poleceniem:
  dir\listy\dom\*.* [RTN]
Znak ukośnika \ służy do rozdzielania nazw katalogów i plików.
Dowolny katalog może być używany do przechowywania danych lub programów. Zaleta drzewa katalogów to możliwość grupowania plików w grupy plików o określonych cechach. Przykładowo pliki zawierające wszystkie listy dotyczące spraw domowych mogą być zapisane w katalogu \listy\dom a listy dotyczące spraw zawodowych w katalogu \listy\praca.

Katalog bieżący

Dysk, na którym w danej chwili pracujemy nazywa się dyskiem bieżącym. Katalog na tym dysku, w którym się aktualne znajdujemy nazywa się katalogiem bieżącym. Katalog bieżący może być katalogiem głównym lub dowolnym innym katalogiem z drzewa katalogów.
Istnieją dwa polecenia systemu DOS umożliwiające tworzenie i kasowanie katalogów. Są to polecenia MD (utwórz katalog) i RD (kasuj katalog). Te i inne polecenia systemu DOS są szczegółowo opisane dalej.

ŚCIEŻKI

Ścieżka nazywamy ciąg nazw katalogów zakończony nazwą pliku. Poszczególne składniki ścieżki są rozdzielone znakiem ukośnika. Ścieżka może rozpoczynać się specyfikacją dysku, odseparowana od reszty ścieżki ukośnikiem.
Jeżeli pierwszy znak ścieżki to znak ukośnika, DOS przyjmuje, ze ścieżka zaczyna się od katalogu głównego. Jeżeli pierwszy znak ścieżki jest rożny od ukośnika DOS zakłada, ze ścieżka zaczyna się w bieżącym katalogu.
Oto kilka przykładów ścieżek:

\ katalog główny
\AUTOEXEC.BAT plik w katalogu głównym
\sprzedaz\dane katalog o nazwie dane, umieszczony w katalogu o nazwie sprzedaż, umieszczonym w katalogu głównym
\sprzedaz\vat4.wks plik w katalogu o nazwie sprzedaż umieszczonym w katalogu głównym
\dane\vat.wks plik vat.wks, umieszczony w katalogu o nazwie dane, umieszczony w katalogu bieżącym


KLAWISZE FUNKCYJNE

Jeżeli chcemy wydać systemowi DOS komputera Portfolio polecenie, które jest podobne do polecenia wcześniejszego, możemy skorzystać z bufora, w którym zapamiętywane jest ostatnio wydane polecenie.
Do wykorzystania bufora służą miedzy innymi klawisze funkcyjne:

Klawisz Operacja
[F1] Kopiuje każdy znak z bufora do wiersza poleceń. Kolejne wciśniecie klawisza [F1] kopiują kolejne znaki poprzedniego polecenia z bufora do wiersza poleceń aż do wyczerpania bufora.
[F2]x Kopiuje wszystkie kolejne znaki z bufora do wiersza poleceń, aż do napotkania określonego znaku (tutaj oznaczonego przez x).
[F3] Kopiuje wszystkie jeszcze nie skopiowane znaki z bufora do wiersza poleceń.
[F4]x Pomija wszystkie znaki od początku aż do wystąpienia określonego znaku (tutaj oznaczonego przez x). Aby skopiować resztę bufora do wiersza poleceń należy użyć klawisza [F3].
[F5] Kopiuje aktualna zawartość wiersza poleceń (przed naciśnięciem [RTN[] do bufora, ale nie wykonuje tego polecenia.
[F6] Wpisuje do bufora znak CONTROL Z.
[DEL] Kasuje kolejne znaki w buforze.
[ESC] Kasuje aktualny wiersz poleceń.
[INS] Pozwala na wpisywanie znaków do bufora.


INNE ZNAKI KONTROLOWANE

Następujące kombinacje klawisza powodują:

[CTRL][C] - przerwanie wykonania programu oraz powrót do systemu DOS. [CTRL][S] - wstrzymuje wprowadzanie znaków na ekran; naciśniecie dowolnego klawisza pozwala na dalsze wyprowadzenie znaków na ekran.

POLECENIA SYSTEMU DOS I TRYBU WSADOWEGO

Wszystkie poniższe polecenia są poleceniami wewnętrznymi (tzn. nie mogą zostać wylistowane poleceniem DIR) i są wydrukowane według kolejności alfabetycznej:
.
Polecenie Opis
APP Specyficzne polecenie Portfolio do uruchamiania programów.
BREAK Ustawia wrażliwość programów na naciśniecie klawiszy [FN] i [B].
CD (CHDIR) Podaje lub zmienia katalog bieżący na dysku.
CHKDSK Sprawdza stan RAM-dysku lub RAM-karty.
CLS Czyści ekran komputera.
COPY Tworzy kopie pliku.
DATE Ustawia nowa datę w kalendarzu Portfolio.
DEL Usuwa jeden lub więcej zbiorów z dysku.
DIR Wyświetla spis zawartości katalogu dysku.
DO Cześć polecenia FOR.
ECHO Rozpoczyna albo kończy wyprowadzanie na ekran poleceń zapisanych w plikach z rozszerzeniem .bat.
ERRORLEVEL Polecenie trybu wsadowego (tzn. zapisywane w plikach z rozszerzeniem .bat), testujące kody wyjścia programów.
EXIST Cześć polecenia IF zapisywanego w plikach o rozszerzeniu .bat.
FDISK Ustala pojemność wewnętrznego RAM-dysku
FOR Polecenie iteracyjne zapisywane w plikach z rozszerzeniem .bat
FORMAT Formatuje RAM-kartę.
GOTO Polecenie trybu wsadowego.
HELP Wyprowadza na ekran wszystkie polecenia systemu DOS i trybu wsadowego.>
IF Polecenie trybu wsadowego (zapisywanego w plikach z rozszerzeniem .bat).
IN Cześć polecenia FOR trybu wsadowego.
LABEL Nadaje dyskowi etykietę wolumenu.
MD (MKDIR) Tworzy nowy katalog na dysku.
NOT Cześć polecenia IF trybu wsadowego.
OFF Przełącz Portfolio w stan czuwania.
PAUSE Wstrzymuje wykonywanie programu wsadowego.
PATH Definiuje lub wyświetla listę ścieżek przeszukiwanych przez DOS.
PROMPT Ustala tekst tzw. znaku zachęty komputera Portfolio.
RD (RMDIR) Usuwa pusty katalog z dysku.
REM Przedrostek komentarza w plikach z rozszerzeniem .bat.
REN Zmienia nazwę pliku na dysku.
RUN Uruchamia program zapisany na RAM-karcie.
SET Zmienia lub wyświetla parametry środowiska systemu DOS.
SHIFT Zmienia parametry faktyczne plików z rozszerzeniem .bat.
TIME Ustawia wewnętrzny zegar Portfolio.
TYPE Wyprowadza zawartość pliku na ekran.
VER Wyświetla na ekranie numer wersji systemu DOS.
VERIFY Włącza/wyłącza weryfikacje zapisu na dysku.
VOL Wyświetla etykietę wolumenu dysku.


Powyższe polecenia często występują w połączeniu z nazwami katalogów, identyfikatorami dysków itp., nazywanymi parametrami poleceń. Parametry mogą być pisane dużymi lub małymi literami.
Parametry mogą być przedstawione symbolicznie:

Parametr Opis
[d] specyfikacja dysku, to znaczy litera oznaczająca stacje RAM-karty lub wewnętrzny RAM-dysk i dwukropek (inaczej identyfikator dysku), np. a:, b:, c:
[DIR] katalog na RAM-karcie lub RAM-dysku
[fname] nazwa pliku składająca się z nazwy i rozszerzenie rozdzielonych kropką, np. dane.wks
[pathname] Napis składający się z identyfikatora dysku, nazwy katalogu oraz nazwy pliku, który odnosi się do konkretnego dysku, katalogu lub pliku. Jeżeli zostanie pominięty identyfikator dysku przyjmuje się, ze [pathname] dotyczy dysku bieżącego. Jeśli zostanie pominięta nazwa katalogu przyjmuje się katalog bieżący.
(/P) dowolny parametr w nawiasach okrągłych (często poprzedzony ukośnikiem /) oznacza parametr opcjonalny. Np. parametr /P używany z poleceniem TYPE i DIR
[(/W)(A)] parametry w nawiasach kwadratowych stanowią menu parametrów, z którego może być wybrana tylko jedna pozycja


POLECENIA TRYBU WSADOWEGO

DOS pozwala na automatyczne wykonywanie poleceń zapisanych w plikach tekstowych o nazwie z rozszerzenie .bat. Jest to tzw. praca w trybie wsadowym. Praca w trybie wsadowym ułatwia wykonywanie serii często wydawanych poleceń. Pliki, w których są zapisane polecenia przeznaczone do automatycznego wykonania musza mieć nazwę z rozszerzeniem .bat.
Dowolne polecenie opisane w tej części może być użyte w pliku tekstowym typu .bat. Następujące polecenie i słowa zarezerwowane są szczególnie przydatne w pracy wsadowej:
ECHO, REM, EXIST, SHIFT, ERRORLEVEL, DO, FOR, IN, GOTO, NOT, IF, @ {COMMAND}, PAUSE.

POLECENIA DOS

W Portfolio polecenia DOS mogą być pisane dużymi i małymi literami. Oto te polecenia:

APP

SKŁADNIA:
  APP [(/A)(/C)(/D)(/E)(/S)(/W)]
Polecenie APP wywołuje menu programów wbudowanych, z którego można je uruchomić. Jeżeli po poleceniu APP napiszemy jedna z opcji w nawiasach okrągłych, spowoduje to uruchomienie programu odpowiadającego literze opcji. Np.:
  APP /w [RTN]
uruchomisz arkusz kalkulacyjny (Worksheet).

BREAK

SKŁADNIA:
  BREAK ON
  BREAK OFF
Polecenie BREAK ustala wrażliwość systemu operacyjnego na naciśniecie klawiszy [FN] i [B]. Naciśniecie klawisza [FN] i [B] powoduje przerwanie aktualnej pracy Portfolio (np. operacji dyskowej).
Polecenie BREAK OFF powoduje, ze jednoczesne naciśniecie [FN] i [B] przerywa aktualna prace Portfolio tylko w czasie pisania na ekran lub czytania klawiatury.
Polecenie BREAK ON powoduje, ze jednoczesne naciśniecie [FN] i [B] przerywa prace Portfolio również w czasie pewnych operacji dyskowych.
Polecenie BREAK bez słów ON lub OFF wyprowadza na ekran aktualna wrażliwość systemu na naciśniecie klawiszy [FN] i [B] czyli napis ON lub OFF.

CD (odpowiednik: CHDIR)

SKŁADNIA:
  CD [DIR]
Polecenie CD użyte bez parametrów wprowadza na ekran specyfikacje bieżącego dysku i nazwę katalogu. Np.:
  CD [RTN]
może wyświetlić na ekranie
  a:\sales\figures
Polecenie CD użyte z nazwa katalogu ustala ten katalog jako katalog bieżący na bieżącym dysku. Np.:
  CD\
zamiana bieżący katalog na katalog główny.
Wystąpienie znaku ukośnika (\) na początku ścieżki w poleceniu DIR oznacza, ze ścieżka zaczyna się w katalogu głównym. Brak ukośnika oznacza, ze ścieżka zaczyna się na poziomie katalogu bieżącego.
Polecenie CD z dwoma kropkami (CD..) przesuwa bieżący katalog o jeden poziom wyżej w kierunku katalogu głównego.
Polecenie CD z nazwa katalogu przesuwa bieżący katalog o jeden poziom dalej w głąb drzewa katalogów. Np. polecenie:
  CD dane [RTN]
wydane w katalogu \sprzedaż przesunie katalog bieżący do katalogu \sprzadaż\dane.
Uwaga: za pomocą polecenia PROMPT można spowodować, aby Portfolio wyświetlił zachętę składająca się z nazwy pełnej ścieżki katalogu bieżącego (patrz polecenie PROMPT).

CHKDSK

SKŁADNIA:
  CHKDSK ([d]) (/p)
Polecenie CHKDSK przeprowadza ogólny test dysku bieżącego lub wskazanego. Na przykład, aby sprawdzić kartę pamięci włożona do stacji a: należy wydąć polecenie:
  CHKDSK a: [RTN]
Na ekranie możemy otrzymać komunikat:
  Vol home_disk created 4-04-89 12:37
  62592 bytes total disk capacity
  1024 bytes in 2 directories
  4224 bytes in 6 user files
  57344 bytes available on disk
  126976 bytes total memory
  81936 bytes free
Parametr p zapewnia wyprowadzenie komunikatu w porcjach nie większych, niż jeden ekran.

CLS

SKŁADNIA:
  CLS
Czyści ekran i przesuwa kursor do lewego górnego rogu ekranu. Jeżeli okno nałożone na duży ekran 80x25 było przesunięte z pozycji wyjściowej (linia 1, kolumna 1) polecenie CLS sprowadzi okno do pozycji wyjściowej.

COPY

SKŁADNIA:
  COPY [pathname][pathname]
Kopiuje jeden bądź więcej plików z jednego dysku na drugi. Pierwszy parametr [pathname] (nazwa ścieżki) określa źródło - plik lub pliki, które zostaną skopiowane. Drugi parametr [pathname] określa przeznaczenie - miejsce (tj. nazwy plików), do których pliki zostaną skopiowane. Np.:
  COPY list.txt nota.txt
tworzy kopie pliku list.txt pod nową nazwą nota.txt.
Jeżeli specyfikacja dysku została pominięta w ścieżce źródła lub przeznaczenia, jako specyfikacje dysku system zakłada dysk bieżący.
Podobnie jeśli nie zostały podane nazwy katalogów, system przyjmuje katalog bieżący. Jeżeli plik o nazwie przeznaczenie już istnieje jego zawartość zostanie zmieniona bez ostrzeżenia.
Mogą być używane znaki grupowe * i ?. Polecenie:
  COPY a:\??.* [RTN]
Kopiuje wszystkie pliki o nazwie składającej się z jednego lub dwóch dowolnych znaków i dowolnym rozszerzeniu z głównego katalogu dysku a: do bieżącego katalogu dysku bieżącego. Zaś inne polecenie:
  COPY *.wks\dane [RTN]
kopiuje wszystkie pliki o rozszerzeniu .wks z bieżącego katalogu do katalogu w katalogu głównym dysku bieżącego.
Pliki źródłowe w poleceniu COPY pozostają nie zmienione.
Polecenie COPY może być użyte z symbolem urządzenia CON w celu pisania do pliku z klawiatury. CON oznacza konsole (klawiaturę). Naciśniecie klawiszy [CTRL] i [Z] kończy wprowadzanie danych do pliku.
Na przykład, aby utworzyć plik o nazwie AUTOEXEC.BAT z zapisanymi poleceniami, które czyszczą ekran, ustalają nazwę katalogu przeglądanego przez program command.com na system i powodują wyświetlanie w wierszu zachęty nazwy bieżącego katalogu, należy wprowadzić z klawiatury:
  copy con autoexec.bat [RTN]
  cls [RTN]
  path=c:\system [RTN]
  prompt $p$g [RTN]
  [CTRL] [Z] [RTN]

DATE

SKŁADNIA:
  DATE (mm-dd-yy)
Zmienia datę w wewnętrznym zegarze Portfolio . Po poleceniu DATE można podąć nowa datę. Nowa data powinna być wprowadzona w formacie ustawionym instrukcja konfigurowania COUNTRY ustawiona w pliku CONFIG.SYS (opisana w rozdziale 1).
Dalszy opis zakłada, że albo instrukcja konfigurowania COUNTRY nie była używana, albo COUNTRY wskazuje na USA.
Jeżeli w poleceniu DATE nie wystąpił parametr i naciśnięto [RTN], na ekranie pojawi się komunikat:
  Date: {dzień} miesiąc-dzień-rok
  New date (mm-dd-yy)
Możesz teraz wprowadzić datę w powyższym formacie. Na przykład data 17 lipca 1991 powinna być wprowadzona jako 07- 17-91.
Do odseparowania składników daty można użyć myślnika - lub znaku dzielenia /. Wciśniecie klawisza [RTN] bez wprowadzenia nowej daty spowoduje zachowanie daty istniejącej.

DEL

SKŁADNIA:
  DEL [pathname]
  DEL [fname]
Usuwa jeden lub więcej plików z RAM-dysku lub RAM- karty. Pierwsza postać polecenia podaje pełna ścieżkę do pliku określająca dysk i katalog. Druga postać zakłada, ze plik znajduje się w bieżącym katalogu na bieżącym dysku.
Aby wykasować jednocześnie kilka plików należy użyć znaków * i ?. Przykładowo, aby usunąć wszystkie pliki z rozszerzeniem .BAK na bieżącym dysku należy napisać:
  DEL *.bak [RTN]
Aby usunąć wszystkie pliki o rozszerzeniu .WKS lub .WK1 należy wydąć polecenie:
  DEL *.WK? [RTN]
Możliwe jest wykasowanie wszystkich plików w katalogu bieżącym dysku bieżącego poleceniem:
  DEL *.* [RTN]
W tym wypadku Portfolio upewnia się, czy polecenie nie zostało wydane pomyłkowo, i zadaje pytanie:
  Are you sure (Y/N) (Jesteś pewien?)
Naciśniecie [Y] spowoduje usuniecie plików, a naciśniecie [N] rezygnacje z wykonania polecenia.
Polecenie DEL nie kasuje katalogów. Katalogi musza być usuwane z dysku za pomocą polecenia RD.

DIR

SKŁADNIA:
  DIR [pathname] (/P)(/W)
Wyświetla listę plików zapisanych na dysku lub w katalogu. Jeżeli nie podano specyfikacji dysku, listowane są nazwy plików z bieżącego dysku. Gdy nie podano nazwy katalogu wyświetlane są nazwy plików z bieżącego katalogu. Można używać znaków grupowych do poszukiwania plików, których nazwy odpowiadają określonym kryteriom.
Aby zobaczyć jakie pliki znajdują się na dysku C: w katalogu SPRZEDAŻ należy wydać polecenie:
  DIR c:\sprzedaz [RTN]
Na ekranie możemy otrzymać wydruk:
  Volume in drive C has no label
  Directory of C:\SPRZEDAZ
  {DIR} 1-01-88 11:15a
  {DIR} 1-01-88 11:15a
  dane1 wk 12800 8-25-88 12:25a
  dane2 wk 1280 8-26-88 12:55a
  markting adr 1408 2-25-88 10:15p
  5 Files 84131 bytes free
Na dysku c: w katalogu \sprzedaż znajdują się pliki o nazwach: dane1.wk, dane2.wk i markting.adr. Za nazwa i rozszerzeniem pliku podawany jest rozmiar pliku w bajtach oraz data i czas utworzenia pliku. Na końcu wydruku podawana jest liczba plików i ilość wolnych bajtów na wyspecyfikowanym dysku.
Dwa katalogi (.) i (..) są zawsze tworzone przez DOS i oznaczają katalog bieżący i macierzysty.
W poniższych przykładach dysk a: jest dyskiem bieżącym, a katalog \sprzedaż katalogiem bieżącym

Polecenie Jakie pliki będą poszukiwane
DIR DIR a:\sprzedaz\*.*
DIR fig* DIR a:\sprzedaz\fig*.*
DIR *wk? DIR a:\sprzedaz\*.WK?
DIR.. DIR a:\*.*
Ostatni przykład pokazuje jak wylistować zawartość katalogu macierzystego względem katalogu bieżącego, tj. katalogu położonego powyżej katalogu bieżącego.
Polecenie powyższe może być używane z ukośnikiem. Na przykład polecenie:
  dir ..\.. [RTN]
wypisze pliki znajdujące się w katalogu o dwa poziomy wyżej (w drzewie katalogów) od katalogu bieżącego.
Polecenie DIR może być użyte z dwoma parametrami opcjonalnymi. Parametry te to:
/P - opcja ta powoduje wypisywanie nazw plików strona po stroni. W przypadku dużej liczby plików po wypełnieniu ekranu wypisywanie jest przerwane. Po przeczytaniu ekranu naciśniecie dowolnego klawisza spowoduje wyprowadzenie kolejnych nazw plików (jeśli istnieją). Należy zauważyć, ze tryb pracy ekranu ustawiony w opcji Setup menu programów nie wpływa na użycie parametru /P .
/W - opcja ta powoduje wypisywanie nazw plików w postaci skróconej, zawierającej tylko nazwę i rozszerzenie pliku. W jednym wierszu listowanych jest do pięciu nazw plików.

DO

SKŁADNIA:
  for %a in (*.bat)DO type %a
Słowo zarezerwowane DO może być użyte tylko jako cześć polecenia FOR.

ECHO

SKŁADNIA:
  ECHO OFF
  ECHO ON
  ECHO komunikat do wyświetlenia
Polecenie ECHO ma dwie funkcje:
1. Rozpoczyna (ON) lub kończy (OFF) wypisywanie na ekranie echa poleceń zapisanych w pliku typu .bat.
2. Wyświetla na ekranie komunikaty zapisane w pliku typu .bat.
1. Włączane i wyłączanie echa. W czasie wykonywania poleceń zapisanych w pliku typu .bat treść tych poleceń przed wykonaniem jest przesyłana na ekran. Jeżeli pierwszy wiersz pliku typu .bat zawiera polecenie ECHO OFF, to pozostałe polecenia pliku zostaną wykonane bez uprzedniego wysyłania ich treści na ekran. Jeżeli polecenie ECHO OFF jest poprzedzone znakiem @, to tylko linia zawierająca to polecenie nie jest wyświetlana na ekranie. Zakończenie wykonywania ostatniego polecenia zapisanego w pliku typu .bat automatycznie włącza echo (ECHO ON).
2. Wyświetlanie komunikatów.
Aby wyświetlić komunikat w czasie wykonywania poleceń zapisanych w pliku typu .bat należy w tym pliku umieścić linie:
  ECHO treść komunikatu

ERRORLEVEL

SKŁADNIA:
  IF ERRORLEVEL {n} {polecenie}
Słowo zarezerwowane ERRORLEVEL jest wykorzystywane tylko jako cześć polecenia IF.

EXIST

SKŁADNIA:
  IF EXIST [fname] {polecenie}
Słowo zarezerwowane EXIST jest wykorzystywane tylko jako cześć polecenia IF.
Jeżeli plik o nazwie określonej przez [fname] istnieje, powoduje to wykonanie {polecenia}.

FDISK

SKŁADNIA:
  FDISK [n]
Ustala rozmiar wewnętrznego RAM-dysku c: na [n] kilobajtów. Minimalna wartość n wynosi 8. natomiast wartość maksymalna jest równa rozmiarowi pamięci RAM pomniejszonej o rozmiar pamięci, z której korzysta DOS i uruchomiony program. Dopuszczalna maksymalna pojemność RAM-dysku jest wyświetlana przez Portfolio przy próbie jej przekroczenia. Przykładowo polecenie:
  FDISK 16 [RTN]
ustala pojemność RAM-dysku na 16 kilobajtów.
Użycie polecenia FDISK uruchamia również zimny start komputera.
Wszystkie pliki przechowywane w pamięci Portfolio zostaną zniszczone na skutek zmiany pojemności RAM-dysku. Polecenie FDISK powinno być używane z dużą rozwagą.

FOR

SKŁADNIA:
  FOR %%{a} in({set},{set}...) do {polecenie}
Symbol {a} oznacza dowolna literę; {set} oznacza ścieżkę i nazwę pliku, która może zawierać znaki grupowe, a {polecenie} oznacza dowolne polecenie systemu DOS.
Używane do kolejnego wykonywania {polecenia} dla każdego pliku ze zbioru ({set},{set}...).

FORMAT

SKŁADNIA:
  FORMAT [d] (/V)
Polecenia formatuje RAM-karte i umożliwia na niej zapis plików. Proces formatowania niszczy wszystkie istniejące dotychczas na RAM-karcie pliki i katalogi, powinno więc być stosowane bardzo ostrożnie. W poleceniu można stosować identyfikatory dysku a: i dla zewnętrznej stacji RAM-kart b:.
Opcjonalny parametr /V pozwala zapisać etykietę wolumenu na dysku. System po zakończeniu formatowania wypisuje zachętę do wprowadzenia etykiety.

GOTO

SKŁADNIA:
  GOTO etykieta
W czasie pracy w trybie wsadowym pozwala na wykonanie skoku do linii oznaczonej etykieta. Etykieta musi znajdować się w aktualnie wykonanym pliku typu .bat i być poprzedzona przecinkiem.

HELP

SKŁADNIA:
  HELP
Wprowadza na ekran wszystkie polecenia systemu DOS i słowa zarezerwowane dla pracy w trybie wsadowym.

IF

SKŁADNIA:
  IF (NOT) {warunek} {polecenie}
Polecenie IF jest stosowane w plikach o rozszerzeniu .bat do realizacji poleceń w zależności od warunku. Jeżeli warunek jest spełniony, polecenie jest wykonywane, w przeciwnym wypadku (warunek nie spełniony) polecenie jest ignorowane.
Warunek może mieć jedną z postaci:
  EXIST {fname}
Warunek jest prawdziwy, jeżeli dowolny plik oznaczony przez {fname} istnieje na dysku. Nazwa pliku {fname} może zawierać znaki grupowe * i ?.
  ERRORLEVEL {numer}
Warunek jest prawdziwy, jeżeli poprzednio zakończony program zewnętrzny przekazał kod zakończenia nie mniejszy od {numer}
  {ciag_znakow_1} = = {ciag_znakow__2}
Warunek jest prawdziwy, gdy ciag-znakow-1 jest identyczny z ciagiem-znakow-2. Ciąg znaków nie może zawierać przecinków ani spacji. Wielkość liter odgrywa role przy porównywaniu.
  NOT {warunek}
Wyrażenie jest prawdziwe, gdy =warunek= jest prawdziwy.

LABEL

SKŁADNIA:
  LABEL [d] (label)
Nadaje etykietę wolumenu (nazwę) dowolnej RAM-karcie lub wewnętrznemu RAM-dyskowi. Etykieta wolumenu dysku jest wyprowadzana na ekran przy wykonywaniu polecenia DIR.
Wydanie polecenia LABEL powoduje wyprowadzenie (jeśli istnieje) etykiety wolumenu bieżącego dysku na ekran. Istniejąca etykieta może zostać zmieniona na inna. Długość etykiety wolumenu jest ograniczona do 11 znaków. Do tworzenia etykiety można używać znaków dopuszczalnych do tworzenia nazw plików (nie wolno wiec np. używać spacji). Polecenie Label umożliwia też usuniecie istniejącej etykiety wolumenu.

MD (MKDIR)

SKŁADNIA:
  MD [d][path][name]
Tworzy nowy katalog o nazwie [name] na końcu ścieżki [path] na dysku [d].
Jeżeli polecenie zostało użyte bez podania specyfikacji dysku i ścieżki, nowy katalog zostanie utworzony w katalogu bieżącym.
Na przykład bieżący dysk i katalog jest oznaczony a:\sprzedaz i chcemy w nim utworzyć nowy katalog (tzw. podkatalog) o nazwie ceny, to wystarczy napisać:
  MD ceny [RTN]
lub
  MD\sprzedaż\ceny [RTN]
Jeżeli w katalogu macierzystym nazwa katalogu pokrywa się z nazwa katalogu już istniejącego, komputer wyświetla komunikat o błędzie i polecenie nie jest wykonywane. Należy spróbować jeszcze raz wydąć polecenie MD z inna nazwa katalogu.

OFF

SKŁADNIA:
  OFF
Przyłącza Portfolio w stan czuwania. Ekran jest czyszczony i Portfolio zostaje wyłączony. Przedłuża to czas użytkowania baterii. Naciśniecie dowolnego klawisza włącza ponownie komputer.
Polecenie OFF nie ma wpływu na dane przechowywane na wewnętrznym dysku c:. Po włączeniu Portfolio dysk c: będzie zawierał te same pliki, co przed użyciem polecenia OFF.
Portfolio przechodzi automatycznie w stan czuwania jeżeli jest nie używany dłużej niż około dwie minuty.
Przełączenie Portfolio w stan czuwania jest również możliwe poprzez równoczesne naciśniecie klawiszy [FN] i [O] i wcześniejsze zwolnienie klawisza [O].

PATH

SKŁADNIA:
  PATH [pathname](,[pathname]..)
Definiuje listę ścieżek określających katalogi, które będą przeszukiwane przez system operacyjny w trakcie szukania pliku typu .com, .exe lub .bat. Nazwy ścieżek [pathname] powinny być oddzielone średnikami. Na przykład polecenie:
  PATH c:\;c:\exec;a:\ [RTN]
powoduje, ze późniejsze wprowadzenie nazwy pliku TEST i naciśniecie klawisza [RTN] spowoduje przeglądniecie przez DOS katalogu głównego na dysku c:, katalogu o nazwie exec na dysku c: i katalogu głównego na dysku a: w poszukiwaniu plików: TEST.COM, TEST.EXE, TEST.BAT. Znalezienie pierwszego pliku o poszukiwanej nazwie spowoduje uruchomienie zapisanego w nich programu lub wykonanie zapisanych poleceń.
Zdefiniowana lista ścieżek jest ważna aż do wydania następnego polecenia PATH z parametrami. Wydanie polecenia PATH bez parametrów powoduje wyprowadzenie na ekran bieżącej listy ścieżek.
W celu ograniczenia listy ścieżek tylko do katalogu bieżącego należy wydąć polecenie:
  PATH ; [RTN]

PAUSE

SKŁADNIA:
  PAUSE
Wstrzymuje wykonywanie programu wsadowego zapisanego w pliku o rozszerzeniu typu .bat. Na ekran jest wyprowadzony komunikat:
  Strike a key when ready...
naciśniecie dowolnego klawisza spowoduje dalsze wykonywanie programu wsadowego.

PROMPT

SKŁADNIA:
  PROMPT [text]
Ustala tekst systemowej zachęty do wydania polecenia. Standardowa postać zachęty to znak = poprzedzony identyfikatorem dysku bieżącego. Znak = ma za zadanie oddzielenie identyfikatora dysku od dalszej części wiersza poleceń, tj. miejsca, w którym wpisujemy polecenia. Na przykład po pierwszym włączeniu Portfolio zachęty będzie miała postać: c:.
Druga postać polecenia PROMPT pozwala na wyświetlenie w linii zachęty dowolnego tekstu, daty, czasu i pewnych symboli. Poniższa tabela zawiera zestaw znaków specjalnych, które mogą definiować zachętę.
Każdy z tych znaków musi być poprzedzony symbolem $.

ZNAK ZACHĘTA
$ Znak dolara $
d Bieżąca data
t Bieżący czas
p Ścieżka do katalogu bieżącego na bieżącym dysku
v Numer wersji systemu
n Bieżący dysk
g Znak }
l Znak {
b Znak :
_podkreślenie Przejście do nowego wiersza
s Spacja (tylko na początku)
h Znak Backspace


Użycie błędnego znaku $ nie wpłynie na zmianę zachęty. Poniżej przedstawiono kilka przykładów użycia polecenie PROMPT, które korzystają ze znaków specjalnych oraz powstałych linii zachęty. W systemie DOS specyfikacja dysku i nazwy katalogów są zawsze wyświetlane małymi literami. Wszystkie przykłady zakładają, ze dyskiem bieżącym jest dysk c:, a katalogiem bieżącym jest katalog \sprzedaż

POLECENIE ZACHĘTA
PROMPT $p$g c:\sprzedaż}
PROMPT $tÝh$h$h$h$h$p$g 10:30:c:\sprzedaz}
PROMPT Date = $d$g Date = Tue 08-16-91}


RD (RMDIR)

SKŁADNIA:
  RD [d][dir]
Usuwa katalog z wyspecyfikowanego dysku. Katalog przeznaczony do usunięcia nie może zawierać plików (jeżeli istnieją trzeba je uprzednio wykasować). Nie może też on być katalogiem bieżącym w chwili wydawania polecenia.
jeżeli katalog wymieniony w poleceniu RD zawiera pliki, na ekranie pojawi się komunikat o błędzie: Directory not found or not empty. Aby usunąć ten katalog należy wykasować znajdujące się w nim pliki i jeszcze raz użyć polecenie RD.

REM

SKŁADNIA:
  REM {komentarz}
Polecenie używane do wpisywania komentarzy do plików typu .bat. Komentarze te są traktowane jako polecenia. Na przykład w pliku typu .bat może być zapisane:
REM ten plik typu .bat kasuje wszystkie pliki o rozszerzeniu .bak
  REM
  el\sprzedaż\*.bak
Linie zaczynające się napisem REM są komentarzami i nie maja żadnego wpływu na polecenie DEL.

REN

SKŁADNIA:
  REN [d][stara_nazwa][nowa_nazwa_pliku]
Zmienia nazwę pliku na wyspecyfikowanym dysku na nowa. Należy zauważyć, ze nie jest konieczne podawanie identyfikatora dysku dla nowej nazwy pliku. Plik o nowej nazwie zostanie utworzony na dysku, na którym istniał plik o starej nazwie. Podanie rożnych identyfikatorów dysku dla plików starego i nowego spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.
Pominiecie identyfikatora dysku zakłada użycie dysku bieżącego. Podobnie pominiecie katalogu zakłada użycie przez polecenie REM katalogu bieżącego.

RUN

SKŁADNIA:
  RUN [d][fname]
Specyficzne polecenie Portfolio służące do uruchomienia programów napisanych specjalnie dla Portfolio i zapisanych na RAM-kartach.
Polecenie to nie może uruchamiać zwykłych programów typu .COM i .EXE. Polecenie RUN należy tylko wtedy używać, gdy jest to zalecane przez instrukcje obsługi dołączona do programu znajdującego się na RAM-karcie. W czasie pracy takiego programu RAM-karta musi cały czas pozostawać włożona do stacji RAM-kart.

SET

SKŁADNIA:
  SET [lancuch_znakow1]=[lancuch_znakow2]
  SET [lancuch_znakow1]=
Polecenie SET pozwala na obsługę przez DOS listy symboli, w której łańcuchowi znaków (np. PROMPT) może być przyporządkowany inny łańcuch znaków lub wartość. Lista ta jest umiejscowiona w obszarze pamięci zwanej środowiskiem. Środowisko jest często zmieniane przy pracy w trybie wsadowym. Przy zmianach [lancuch_znakow1] podaje się w otoczeniu dwóch znaków %. Na przykład, aby dodać dysk a: do bieżącej ścieżki należy w pliku typu .bat wpisać linie:
  set path=%path%;a:
Polecenie SET Inie bez parametrów wyświetla aktualne parametry środowiska. Na przykład:
  COMSPEC=C:\COMMAND.COM
  PATH=C:\BIN;C:\SYSTEM;C\UTIL
  PROMPT=$T$H$H$H$H$H$P$G
Aby nadąć symbolowi wartość, na przykład imię użytkownika Portfolio trzeba wydąć polecenie:
  SET imię=Jasio
Symbol Inie może być wykorzystany w pliku typu .bat do przywitania użytkownika Portfolio:
  @ECHO Dzień dobry, %imię%, życzę miłego dnia
Aby usunąć definicje imię ze środowiska należy wydąć polecenie:
  SET imię=

SHIFT

SKŁADNIA:
  SHIFT
Polecenie SHIFT umożliwia dostęp do większej liczby niż dziesięć parametrów przy pracy w trybie wsadowym.
TIME

SKŁADNIA:
  TIME (godz(:min(:sek)))
Zmienia czas wskazywany przez wewnętrzny zegar Portfolio. Aktualny czas oddziela się spacja od polecenia TIME. Czas powinien być wprowadzony w formacie godz:min:sek. Nie wszystkie składniki czasu musza być wprowadzone (np. polecenie TIME 10 ustala czas na 10:00:00).
Wydanie polecenia TIME bez parametrów (tzn. TIME [RTN]) spowoduje wyprowadzenie komunikatu:
  Time:godz:min:sek:setne_sek
  New time:
Można teraz wprowadzić nowy czas w podanym formacie. Wystarczy podąć tylko ten element czasu, który chcemy zmienić. Na przykład wprowadzenie :30 zmieni tylko minuty na 30 pozostawiając godziny, sekundy i setne sekundy bez zmian.

TYPE

SKŁADNIA:
  TYPE [d][fname]/p
Wprowadza (listuje) zawartość wyspecyfikowanego pliku na ekranie. Można stosować polecenie TYPE z parametrem /P. Wpisanie na końcu polecenia znaków /P powoduje, ze zawartość pliku wyświetlana jest strona po stronie. Znaczy to, ze przy listowaniu dużego pliku wypełnienie całego ekranu wstrzymuje wykonywanie polecenia TYPE. Po spokojnym zapoznaniu się z zawartością ekranu naciśniecie dowolnego klawisza spowoduje wyprowadzenie dalszych siedmiu wierszy pliku. Należy zaznaczyć, ze ustawienie trybu pracy ekranu w opcji Setup menu programów ma wpływ na działanie parametru /P.

VER

SKŁADNIA:
  VER
Wyprowadza na ekran numer wersji systemu DOS:
  DIP Operating System 2.11 v(numer)

VERIFY

SKŁADNIA:
  VERIFY ON
  VERIFY OFF
Polecenie VERIFY używa się w celu sprawdzenia poprawności zapisu na dysku,. Użycie polecenia VERIFY bez parametrów powoduje wyświetlenie informacji o tym, czy polecenie VERIFY jest aktywne ON, czy wyłączone OFF.
Polecenie VERIFY z parametrami ON włącza, a z parametrem OFF wyłącza sprawdzenie poprawności zapisu na dysku.

VOL

SKŁADNIA:
  VOL [d]
Wyświetla etykietę wolumenu dysku [d], utworzona wcześniej poleceniem LABEL (patrz polecenie LABEL ).


URZĄDZENIA (DEVICES)

Oprócz wspomnianych wcześniej dysków istnieje kilka urządzeń, które mogą być adresowane i wykorzystywane przez DOS:
  CON konsola (klawiatura i monitor)
  NUL urządzenie puste
  PRN bieżący port równoległy drukarki
  AUX bieżący port szeregowy
  LPT1 odpowiednik PRN
  COM1 odpowiednik AUX
Na przykład, aby przesłać plik MOJ.TXT przez łącze RS232 do innego komputera należy po ustawieniu parametrów RS232 w Setup menu wydąć polecenie:
  copy moj.txt aux [RTN]


PLIKI WSADOWE (pliki typu .bat)

Cześć ta podaje kilka przykładów plików wsadowych. Poniższe polecenia są szczególnie przydatne do zastosowania w plikach wsadowych:
ECHO, FOR, GOTO, IF, PAUSE, REM, SHIFT.

IF, NOT i EXIST

Polecenie IF wykonuje inne polecenie, jeżeli dany warunek zostanie spełniony. Przykładowo po wydaniu polecenia del sprzedaz.txt, gdy plik sprzedaz.txt nie istnieje, DOS wyprowadzi na ekran komunikat File not found. Aby uniknąć takiej sytuacji wystarczy wpisać do pliku wsadowego:
  if exist sprzedaż.txt del sprzedaż.txt
Warunek exist sprzedaż.txt jest spełniony, gdy plik sprzedaz.txt znajduje się w bieżącym katalogu. Jeżeli rzeczywiście się tam znajduje to polecenie del sprzedaż.txt zostanie wykonane.
Powyższy plik wsadowy będzie bardziej uniwersalny, gdy będzie mógł kasować nie tylko plik o nazwie sprzedaz.txt. Można to uzyskać stosując w pliku wsadowym tzw. zmienne parametry. Parametry te są oznaczane symbolami od %0 do %9 i rezerwują miejsce na konkretne wartości, które zostaną podane w chwili wykonywania poleceń pliku wsadowego.
Na przykład poniższy plik wsadowy kasuje dany plik wtedy, gdy on istnieje:
  if exist %1 del %1
Zakładając, że plik wsadowy ma nazwę zap.bat ,to polecenie:
  zap sprzedaż.txt
spełni te sama funkcje (wykasuje plik sprzedaz.txt) co poprzedni plik wsadowy.
Możliwe jest wykorzystanie polecenia IF do warunkowego wykonywania więcej niż jednego innego polecenia. służy do tego polecenie GOTO .
Polecenie GOTO umożliwia ominiecie (przeskoczenie) innych poleceń w pliku wsadowym. Poniższy plik wsadowy kopiuje pewien plik, ale tylko wtedy, gdy on istnieje na dysku a:, a później zaś usuwa go z bieżącego katalogu:
  if not exist %1 goto lab
  copy %1 a:
  del %1
  :lab
Użycie słowa NOT zapewnia, że żadne polecenie pliku wsadowego nie zostanie wykonywane w przypadku, gdy plik o nazwie podstawionej w miejsce %1 nie istnieje w bieżącym katalogu. Gdy taki plik istnieje polecenie goto lab nie jest wykonywane, a plik jest kopiowany na dysk a:, później usuwany z bieżącego katalogu.

PAUSE

Polecenie PAUSE chwilowo zawiesza wykonywanie pliku wsadowego do czasu naciśnięcia dowolnego klawisza komputera. Na przykład w powyższym pliku wsadowym można wstawić polecenie PAUSE przed poleceniem kopiowania. Da to czas użytkownikowi komputera na spokojne włożenie RAM-karty do stacji A:. Zmodyfikowany plik wsadowy będzie wyglądał następująca:
  if not exist %1 goto lab
  pause
  copy %1 a:
  del %1
  :lab
naciśniecie klawisza spowoduje kontynuacje wykonywania pliku wsadowego i skopiowanie danego pliku na dysk a:.
W czasie działania polecenia PAUSE możliwa jest rezygnacja z dalszego wykonywania poleceń zawartych w pliku wsadowym. W tym celu wystarczy nacisnąć klawisze [CTRL] i [C], a po wyprowadzeniu na ekran Portfolio komunikatu nacisnąć klawisz [Y].

Zmienne Parametry plików Wsadowych

SHIFT
Następny plik wsadowy zmienia nazwę danego pliku na nowa nawet wtedy, gdy plik o takiej nazwie już istnieje:
  if exist %2 del %2
  ren %1 %2
Ten plik wsadowy zawiera dwa zmienne parametry (inaczej parametry formalne) %1 i %2, w miejsce których wstawiono zostaną konkretne nazwy plików. Jeżeli plik wsadowy ma nazwę delren.bat , to wykonanie zawartych w nim poleceń nastąpi przez napisanie:
  delren sprzedaż.txt dochody.txt [RTN]
Gdyby plik dochody.txt istniał, to zostanie wykasowany, a nazwa pliku sprzedaz.txt zostanie zmieniona na dochody.txt.
W plikach wsadowych można stosować do 9 parametrów oznaczonych od %1 do %9. Parametr oznaczony %0 odnosi się do nazwy samego pliku wsadowego. W przypadku konieczności użycia większej liczby zmiennych parametrów należy użyć polecenia SHIFT. Polecenie SHIFT przesuwa wszystkie zmienne parametry o jeden w lewo tak że np. parametr dziesiąty stanie się dziewiątym. Na przykład następujący plik wsadowy wyprowadza na ekran swoja nazwę i trzy parametry wstawione w miejsce %1 %2 %3:
  echo %0 %1 %2 %3
Jeżeli powyższy plik wsadowy posiada nazwę ec.bat i zostanie uruchomiony z parametrami:
  ec jeden dwa trzy cztery
na ekranie zostanie wyświetlony tekst:
  ec jeden dwa trzy
należy zauważyć, ze czwarty parametr aktualny cztery został zignorowany. Jeżeli w naszym pliku wsadowym polecenie SHIFT zostanie użyte po poleceniu ECHO, a następnie zostanie użyte polecenie ECHO:
  echo %0 %1 %2 %3
  shift
  echo %0 %1 %2 %3
to wywołanie tego pliku z parametrami:
  ec jeden dwa trzy cztery
spowoduje wyprowadzenie na ekran:
  echo jeden dwa trzy
  echo jeden dwa trzy cztery
Po wydaniu polecenia SHIFT parametr %0 staje się starym parametrem %1, parametr %1 staje się starym parametrem %2 itd., aż do parametru %8, który staje się starym parametrem %9. parametr %10 staje się parametrem %9.

ECHO i @ECHO
W czasie wykonywania poleceń zapisanych w pliku wsadowym ich treść jest wyprowadzana na ekran. Może to prowadzić do zaśmiecenia ekranu. Można temu zapobiec poprzez wydanie polecenia:
  echo off
na początku pliku wsadowego. Jedynym poleceniem znajdującym się w tym pliku, które wyprowadzone na ekran będzie właśnie poleceniem ECHO OFF. Również i ten komunikat można usunąć z ekranu poprzez umieszczenie znaku @ przed poleceniem echo off.
  @echo off
Znak @ może być umieszczony na początku każdego wiersza w pliku wsadowym w celu zapobieżenia wyprowadzeniu go na ekran. Najlepszym miejscem na jego użycie jest jednak początek wiersza zawierającego polecenie ECHO OFF. Gwarantuje to, ze treść żadnego wiersza pliku wsadowego, również zawierającego polecenie echo nie zostanie wyprowadzona na ekran.
REM
W przypadku większych plików wsadowych dobrze jest umieszczać w pliku komentarze objaśniające ich sposób działania. Umożliwia to polecenie REM. Tak wyglądałby jeden z powyższych plików wsadowych z komentarzami:
  rem test polecenia shift
  echo %0 %1 %2 %3
  shift
  echo %0 %1 %2 %3
Polecenia REM używa się do umieszczania w pliku wsadowym komentarzy lub chwilowego wyłączenia pewnych poleceń przez poprzedzenie ich słowem REM.

ERRORLEVEL
Poleceniem IF może zawierać w swoim wyrażeniu warunkowo słowo zarezerwowane ERRORLEVEL. Słowo to umożliwia wpływ zewnętrznych programów na wykonanie poleceń pliku wsadowego. Kiedy program zewnętrzny kończy swe działanie nadaje on zmiennej ERRORLEVEL systemu DOS wartość od 0 do 25 włącznie. Polecenie IF umożliwia testowanie wartości ERRORLEVEL. Załóżmy, ze uruchomiliśmy program nazwany STACJA_B.COM, który sprawdza, czy w komputerze istnieje fizycznie druga stacja kart pamięci. Może on nadąć zmiennej ERRORLEVEL wartość 1, gdy taka stacja istnieje i wartość 0, gdy jest przeciwnie. Możemy teraz napisać plik wsadowy, który powie użytkownikowi czy w Portfolio jest zainstalowana druga stacja RAM-karty.
  @echo off
  stacja_b
  if errorlevel 1 goto istnieje
  echo Stacja B: nie zainstalowana
  goto koniec
  :istnieje
  echo Stacja B: zainstalowana
  :koniec


Użycie Zmiennych Środowiska

Inna pożyteczna cecha polecenia IF jest możliwość korzystania ze zmiennych środowiska zainicjowanych poleceniem SET. Przeanalizujemy następujący plik wsadowy:
  @echo Hej tam %imię%
Wyprowadzi on na ekran napis Hej tam , następnie sprawdzi, czy w środowisku istnieje łańcuch znaków odpowiadających łańcuchowi imię. Jeżeli tak, to na ekran zostanie wyprowadzony ten odpowiednik. W przeciwnym razie na ekran nie zostanie wyprowadzone nic więcej poza napisem Hej tam.
Gdy nasz przykładowy plik wsadowy ma nazwę h.bat i zostaną wydane dwa polecenia:
  set imię=Bronek [RTN]
  h [RTN]
na ekranie pojawi się napis:
  Hej tam Bronek
Polecenie IF może też służyć do porównywania dwóch łańcuchów znaków. Jeżeli łańcuchy są identyczne, to skojarzone z poleceniem IF inne polecenie jest wykonywane. Na przykład poniższy plik wsadowy tylko wtedy wykasuje plik, którego nazwa jest zmiennym parametrem, jeżeli wcześniej wydamy polecenie set imię=Bronek:
  @if "%imię%"=="Bronek"del %1
W poleceniu IF można też używać na wiele sposobów zmienne parametry od %0 do %9.
W plikach wsadowych do wielokrotnego wydawania poleceń można używać polecenie FOR. Gdy chcemy na przykład wyprowadzić na ekran kolejno zawartość wszystkich plików tekstowych w bieżącym katalogu, możemy sporządzić plik wsadowy:
  @for %%a in(*.txt) do type %%a
Powyższy plik wsadowy powoduje, ze znalezienie pliku o nazwie zgodnej z wzorcem *.txt przypisuje te nazwę zmiennej %%a. Następnie wykonywane jest polecenie type %%a . Sekwencja ta jest wykonywana dla wszystkich plików o nazwach zgodnych z wzorcem *.txt. W zmiennej %%a zamiast litery a może wystąpić dowolna inna litera alfabetu.

Wywoływanie pliku wsadowego z wnętrza innego pliku wsadowego.

Możliwe jest wykonanie pliku wsadowego z wnętrza innego pliku wsadowego przez wpisanie nazwy drugiego pliku do pliku pierwszego.
Załóżmy, ze istnieją pliki o nazwach edit.bast i ed.bat. Zawartość pliku ed.bat jest następująca:
  @echo off
  if exist %1 edit %2
  echo Nie znaleziono zbioru
Jeżeli wydamy polecenie:
  ed pismo.txt
i plik pismo.txt istnieje, wówczas zostanie uruchomiony plik wsadowy ed.bat z nazwa pliku pismo.txt jako parametr %1.
Gdy plik pismo.txt nie istnieje, na ekran zostanie wyprowadzony napis Nie znaleziono zbioru. Należy zauważyć, ze uruchomienie pliku edit.bat spowoduje zaniechanie przez DOS dalszego wykonywania poleceń zapisanych w pliku ed.bat . Oznacza to, ze zakończenie pracy przez plik edit.bat nie spowoduje wyprowadzenie na ekran napisu Nie znaleziono zbioru.

PRZEŁĄCZANIE WYJŚCIA DLA POLECEŃ

Polecenia systemu DOS zwykle przesyłają wyniki swego działania na ekran. Możliwe jest jednak kierowanie wyników i komunikatów na inne urządzenia np. na drukarkę. Wszystkie komunikaty i informacje, które powstały w efekcie działania polecenia systemu DOS mogą być przełączone (skierowane) na dowolne urządzenie systemu za pomocą użycia znaku }. Przełączenie wyjścia dla poleceń ma postać:
  (polecenie dające wynik działania) } (przeznaczenie)
  (polecenie dające wynik działania }} (dołącz do przeznaczenia)
  }
Po lewej stronie znaku } musi znajdować się polecenie wyprowadzające w efekcie swego działania pewna informacje. Na przykład polecenie DIR. Po prawej stronie znaku } musi znajdować się nazwa miejsca - przeznaczenia, do którego przesłany zostanie wynik działania polecenia z lewej strony znaku }. Może to być nazwa pliku lub nazwa urządzenia.

Przełączenie wyjścia do plików

Jeżeli nazwa przeznaczenia podana przy przełączeniu wyjścia polecenia może być traktowana jako nazwa pliku, tworzony jest plik o takiej nazwie i wynik działania polecenia kierowany jest do tego pliku. Gdy plik o takiej nazwie już istnieje, jego zawartość zostanie zastąpiona wynikiem działania polecenia. Podobnie wynik pracy może być dołączony do zawartości istniejącego już pliku przez użycie dwóch znaków =.
Na przykład, aby utworzyć plik o nazwie PLIKI.TXT zawierający spis plików katalogu bieżącego (efekt pracy polecenia DIR) wystarczy napisać:
  dir > zbiory.txt [RTN]
Jeżeli plik ZBIORY.TXT już istnieje i chcemy zachować jego dotychczasowa zawartość, należy wydać polecenie:
  dir >> zbiory.txt [RTN]


Przełączanie wyjścia do urządzeń

Jeżeli wynikiem pracy polecenia jest informacja tekstowa, która nas nie interesuje, można się jej pozbyć poprzez przełączanie wyjścia polecenia na urządzenie puste NUL.
Na przykład polecenie COPY wyprowadza na ekran informacje o tym jakie pliki zostały skopiowane. Czasami jest to informacja niepożądana, szczególnie przy przetwarzaniu wsadowym. Poniższe polecenie kopiuje plik AUTOEXEC.BAT do pliku AUTOEXEC.BAK bez wyświetlania komunikatu na ekranie:
  copy autoexec.bat autoexec.bak >nul


Przełączanie wejścia dla poleceń

Zasada przełączania wejścia dla poleceń jest podobna do przełączenie wyjścia dla poleceń. Przełączanie wejścia jest używane do określania źródła (jest to najczęściej plik) parametrów polecenia. Na przykład wydanie polecenia DEL *.* (w celu wykasowania wszystkich plików w bieżącym katalogu) spowoduje wyprowadzenie na ekran komunikatu:
  Are you sure ? (Y/N)
naciśniecie klawisza Y spowoduje wykasowanie plików. Naciśniecie klawisza N przerwie polecenie bez kasowania jakiegokolwiek pliku.
Aby uniknąć naciskania klawiszy, należy sporządzić plik, zawierający tylko jeden znak Y. Łatwo to zrobić poleceniem:
  ECHO Y } tak.txt
Aby teraz wykasować wszystkie pliki na dysku a: (RAM- karta) należy wydać polecenie:
  DEL A:*.* { tak.txt


[Intro]    [Podstawy]    [DIP-DOS]    [Programy]    [Formaty]    [Komunikaty]    [Hardware]    [Tipsy]    [Pliki]    [Linki]    [Lista]    [Kontakt]